Τα μέσα του σωματείου

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου είναι ιδίως:
  • Η συλλογή εισφορών προερχομένων από συνδρομές, δωρεές, κληρονομίες, καταθέσεις, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις εφόσον ο χορηγός (δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου.
  • Η διοργάνωση είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε είδους εκδηλώσεων, ομιλιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, εκδρομών κ.λ.π.
  • Η συνεργασία με άλλα σωματεία που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς εντός ή εκτός της Ελλάδος, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκκλησιαστικούς και πολιτιστικούς φορείς, πανεπιστήμια, σχολεία, μαθητικές οργανώσεις, ιδρύματα, συλλόγους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, οπουδήποτε κι αν εδρεύουν. Επίσης η συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς για την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, όπως π.χ. για θέματα υγείας, παιδείας, κτλ.
  • Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
  • Η δημοσίευση ιστοσελίδας του Σωματείου στο διαδίκτυο. Η έκδοση και κυκλοφορία έντυπου και ψηφιακού υλικού π.χ. DVD, CD, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια.
  • Οποιοσδήποτε άλλο μέσο που κρίνεται, από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. ότι συντελεί στην πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.