Οι σκοποί μας

Σκοπός του Σωματείου είναι η συνένωση των Ορθοδόξων Χριστιανών σε κοινή προσπάθεια για τη διάδοση στην κοινωνία των χριστιανικών αρχών, σύμφωνα προς το πνεύμα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Επιπλέον, η προσπάθεια του Σωματείου εστιάζεται και στη βοήθεια κάθε Ορθόδοξης Ιεραποστολικής προσπάθειας.
Στην επίτευξη του παραπάνω γενικού σκοπού εντάσσονται και οι ακόλουθες επί μέρους επιδιώξεις:
  1. Η ανάδειξη και προβολή του θεολογικού πλούτου, κάθε μορφής της τέχνης, του πολιτισμού, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και κυρίως των πνευματικών αξιών και της παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  2. Η οργάνωση και υλοποίηση συγκεντρώσεων των μελών, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων και εκθέσεων.
  3. Η λειτουργία χριστιανικών μαθητικών ομάδων καθώς και η συμβολή στο Κατηχητικό έργο της Εκκλησίας.
  4. Η παραγωγή, έκδοση ή κατασκευή και διάθεση σε τρίτους εξειδικευμένου ενημερωτικού υλικού σε έντυπη, ψηφιακή και οπτικοακουστική μορφή ως εποπτικού υλικού επίτευξης του σκοπού του Σωματείου.
  5. Η ίδρυση και ο εμπλουτισμός βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων προς θρησκευτική οικοδομή και εγκυκλοπαιδική μόρφωση των ανθρώπων.
  6. Η οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων.
  7. Οι πολιτιστικές και επιστημονικές ανταλλαγές, εκπροσωπήσεις και κάθε μορφής συνεργασία με πρόσωπα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και αντίστοιχες θρησκευτικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  8. Η υποστήριξη, ηθική και υλική, απόρων, ηλικιωμένων και λοιπών προσώπων, που χρήζουν φροντίδας.
  9. Η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.